425
Grammy`s
07
Nov
2020
Saturday
I Love Grammy's
  7 231       1        55 
06
Nov
2020
Friday
I Love Grammy's
  6 400       0        58 
31
Oct
2020
Saturday
I Love Grammy's
  3 245       0        28 
30
Oct
2020
Friday
I Love Grammy's
  4 790       1        46 
24
Oct
2020
Saturday
I Love Grammy's
  7 329       0        45 
23
Oct
2020
Friday
I Love Grammy's
  15 790       2        49