19
Jul
69
Jimmy Poy / Friday
  6 195       2        70 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

   Елена Таращенко

  6 195       2        70 
238
Jimmy Poy / other events
06
Dec
2019
Friday
Friday
  2 177       0        55 
30
Nov
2019
Saturday
Saturday
  8 170       0        57 
29
Nov
2019
Friday
Friday
  5 076       0        59 
23
Nov
2019
Saturday
Saturday
  6 067       1        41